Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Het Healing Festival wordt georganiseerd door Stichting Helende Evenementen en wordt gehouden op Landgoed Venwoude, Vuurse Steeg 1, 3749 AN, Lage Vuursche. Website: www.healingfestival.nl. Bank: Triodos Bank NL83TRIO0254847226, t.n.v. Stichting Helende Evenementen te Lelystad.
1.2. Het Healing Festival heeft als doel toegankelijk te zijn voor iedereen met een open hart en intentie voor het ervaren van healing, het ontdekken van het Zelf en het verbinden met een hogere kracht, in een warme en liefdevolle omgeving.
1.3. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Stichting Helende Evenementen worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4. Onder deelnemer verstaan wij personen die een toegangskaart kopen voor het Healing Festival, inclusief workshopgevers die er voor kiezen 3 dagen op het Healing Festival te verblijven.
1.5. Onder workshopgever verstaan wij de personen die hun dienst op het Healing Festival aanbieden als healer, artiest of docent.

Artikel 2. Deelname
2.1. Inschrijving voor deelname aan het Healing Festival is alleen mogelijk via de website www.healingfestival.nl tenzij anders is overeengekomen.
2.2. De inschrijving wordt door Stichting Helende Evenementen schriftelijk per e-mail bevestigd na betaling van de deelname kosten. Alleen als de deelnemer er om vraagt wordt een factuur verstrekt.
2.3. Met inschrijving voor het Healing Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.4. Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk
2.5. Indien het Healing Festival op last van derden gestaakt dient te worden verleent Stichting Helende Evenementen geen restitutie van inschrijfgelden.
2.6. Stichting Helende Evenementen kan op grond van gewichtige of uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Healing Festival geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
2.7. Stichting Helende Evenementen kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Healing Festival voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. Stichting Helende Evenementen kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het Healing Festival te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
2.8. Een besluit van Stichting Helende Evenementen om het Healing Festival geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3: In de plaats stelling
Het recht van deelname aan het Healing Festival is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij Stichting Helende Evenementen hiervoor per email toestemming heeft gegeven aan de deelnemer. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratie- of wijzigingskosten. Het is deelnemer niet toegestaan om online een vervanger te zoeken of zijn deelname aan het evenement te verkopen of op andere wijze aan te bieden op internet.

Artikel 4. Annulering door deelnemer
Indien de deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan het Healing Festival deel te nemen, zijn annuleringskosten van toepassing, zoals vermeld in artikel 5. Mocht de deelnemer een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan kan de deelnemer dit bij een verzekeraar naar keuze doen.

Artikel 5: Annuleringskosten
De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
– Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het Healing Festival: 25% van de ticketprijs;
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het Healing Festival: 50% van de ticketprijs;
– Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van het Healing Festival: 75% van de ticketprijs;
– Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het Healing Festival: 100% van de ticketprijs;
– Bij annulering op de dag van aanvang van het Healing Festival of later: 100% van de ticketprijs.

Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Stichting Helende Evenementen. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
4.1. Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Healing Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten deelnemers, workshopgevers en vrijwilligers.
4.2. Stichting Helende Evenementen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3. De deelnemer en/of workshopgever is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan gebouwen, tenten en apparatuur.

Artikel 7: Privacy
Persoonlijke gegevens van de deelnemers en workshopgevers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met activiteiten van Stichting Helende Evenementen.

Artikel 8: Portretrecht
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt, die voor publicaties van Stichting Helende Evenementen kunnen worden gebruikt. De deelnemer en workshopgever verlenen bij voorbaat toestemming aan Stichting Helende Evenementen voor openbaarmaking van tijdens of rond het Healing Festival gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de ruimste van het woord, waarop de deelnemer en workshopgever zichtbaar is.

Artikel 9: Veiligheid
6.1. Bij alle activiteiten tijdens het Healing Festival staat de veiligheid en respect voor elkaar en de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer en workshopgever wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
6.2. De organisatie van het Healing Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
6.3. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie.
6.4. Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

7. Versie, Publicatie en Aanpassingen
7.1. Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
7.2. Dit is versie: 2023.
7.3. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Healing Festival.
7.4. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden het Healing Festival niet. Stichting Helende Evenementen behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.